Saturday, June 30, 2012

Standing on top of the Archers Hill @ Uhud during my Umrah 2011 in Ramadan 1432AH. NOSTALGIC!!!
Saifuddeen Yakubu Musa Wrote:
Allahu Akbar! This Hill that Tijjani Muhammad is standing upom is the hill top that the Prophet of Allaah Subhanahu wa Ta'alah stationed 50 of his soldiers on the day of the famous Battle of Uhud, instructing them not to move an inch no matter what happened. But they witnessing the early victory of the Muslim Army over their adversary during that ill-fated clash were so overwhelmed with joy that some of them forgot themselves and rushed down to partake in the victory. Only for the enmy army to come from behind the very hill and dealt a damaging attack to the Islamic army.

Wannan dutsen da Malam Tijjani ke tsaye a kansa shine dutsenda Manzon Allah S.A.W. Ya ajiye Sahabban nan guda Hamsin a kansa ranar yakina Uhudu, Ya Umarcesu da cewa kada su sauko koda kuwa menen ya faru. Wancan Babban Dutsen kuma Shine Dutsen Uhudu. Wannan farfajiyar kuma dake tsakanin duwatsun biyu shine fagen faman da aka gwabza yakin Uhudun a cikinsa. Wannan yar haraba kuma da aka kewaye da bango nana ne wurin da makabartun Shahidain Uhudun suke, irinsu Sayyiduna Hamza R.A. Dasu Mus'ab da sauransu. Allah Ya yarda dasu baki daya.

No comments:

Post a Comment