Thursday, May 12, 2016

TIJJANI M. M., HUMBLED BY THE AFTERNOON SUN

A dad'e ana yi, sai gaskiya... :) Dukkan godiya kuwa ta tabbata ga Allaah AWJ.

No comments:

Post a Comment